PremiumLine
REGULAMIN ZAKUPÓW

I INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsza strona internetowa obsługiwana jest pod nazwą SportowyButik.pl przez firmę DEWMAR S.C. z siedzibą przy ul. Środkowa 181 w Białce Tatrzańskiej (34-405), (dalej „Sprzedawca”/„nasz”/„my”/„nam”).
2. Niniejszy regulamin (wraz z dokumentami w nim wspomnianymi) określa warunki korzystania ze strony internetowej i kupowania produktów za jej pośrednictwem (zwane dalej, „Warunkami”). Prosimy przeczytać uważnie Warunki, przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej lub złożenie zamówienia za jej pośrednictwem, użytkownik zobowiązuje się podlegać tym Warunkom, dlatego jeśli nie zgadza się Pan/Pani z którymkolwiek z nich, nie powinien/powinna Pan/Pani korzystać ze strony internetowej. Warunki mogą ulec zmianie. Użytkownik jest zobowiązany zapoznawać się okresowo z ich treścią, ponieważ warunki obowiązujące w chwili korzystania ze strony internetowej lub zawierania Umowy (w sposób zdefiniowany poniżej) są warunkami, którym podlegać będzie użytkownik.

II KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I ZAWARCIE UMOWY
Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej i składanie zamówień za jej pośrednictwem, użytkownik zobowiązuje się do:
1. Korzystania z niej tylko i wyłącznie w celu jej przeglądania i składania za jej pośrednictwem prawnie wiążących zamówień.
2. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. Jeśli istniałoby podejrzenie złożenia tego typu zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do jego anulowania i poinformowania o tym odpowiednich władz.
3. Udostępnienia nam swojego adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub innych prawdziwych i precyzyjnych danych kontaktowych. Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas wspomnianych informacji, w celu skontaktowania się z nim w razie potrzeby (patrz Polityka Prywatności).
Jeśli użytkownik nie udostępni nam wszystkich potrzebnych informacji, nie będziemy mogli przetworzyć jego zamówienia. Poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów.
4. Informacja ujęta w niniejszych Warunkach oraz szczegóły zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Z użytkownikiem nie zostaje zawarta żadna umowa w odniesieniu do żadnego z produktów do momentu, aż zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie zaakceptowane. Jeśli oferta użytkownika nie zostanie zaakceptowana, a została pobrana z jego konta jakakolwiek należność, kwota ta zostanie mu w całości zwrócona. Aby złożyć zamówienie, należy zrealizować proces zakupów on-line. Następnie użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”). Prosimy mieć na uwadze, iż nie oznacza to zaakceptowania zamówienia, ponieważ stanowi ono samo w sobie ofertę, którą użytkownik nam składa, aby zakupić jeden lub więcej produktów. Wszystkie zamówienia uzależnione są od naszej akceptacji, o której użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że produkt znajduje się w trakcie wysyłki (Potwierdzenie Wysłania?). Umowa na zakup produktu, zawarta między nami stanie się wiążąca tylko i wyłącznie po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Wysłania. Przedmiotem Umowy są tylko produkty powiązane z Potwierdzeniem Wysłania. Nie mamy obowiązku dostarczenia użytkownikowi żadnego produktu, na które zostało złożone zamówienie, aż do momentu potwierdzenia przez nas wysyłki za pośrednictwem Potwierdzenia Wysłania.
5. Wszystkie zamówienia produktów uzależnione są od ich dostępności. Dlatego, jeśli pojawią się problemy w dostawie produktów lub jeżeli nie ma ich aktualnie w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania użytkownika o dostępności produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i cenie, które to użytkownik będzie mógł zamówić. Jeżeli użytkownik nie wyrazi chęci zakupu produktów zastępczych, zwrócimy mu uiszczoną wcześniej przez niego kwotę.
6. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w każdej chwili jakiegokolwiek produktu ze strony internetowej oraz do wyeliminowania lub zmiany jakiegokolwiek materiału bądź treści na niej zamieszczonych. Pomimo, że będziemy się zawsze starali przetworzyć wszystkie zamówienia, mogą się zdarzyć sytuacje, w których zmuszeni będziemy odmówić przetworzenia któregoś z nich po wysłaniu Potwierdzenia Zamówienia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do podjęcia w każdej chwili takiej decyzji, według naszego własnego uznania. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności w stosunku do użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za wycofanie jakiegokolwiek produktu ze strony internetowej, bez względu na to czy ten produkt został został sprzedany czy nie, za usunięcie bądź zmodyfikowanie jakiegokolwiek materiału czy treści ze strony internetowej, lub za odmowę zrealizowania zamówienia po wysłaniu Potwierdzenia Zamówienia.
7. Z uwagi na otwarty charakter niniejszej strony internetowej oraz na możliwość pojawienia się błędów w magazynowaniu i przekazywaniu informacji cyfrowej, nie możemy zagwarantować precyzji i bezpieczeństwa informacji przekazywanej lub otrzymywanej za pośrednictwem strony internetowej, chyba że zamieszczono na niej inaczej. Wszystkie opisy produktów, informacje i materiały, widniejące na niniejszej stronie internetowej, udostępnione są na zasadzie „tak jak jest”, bez żadnych wyraźnych lub domyślnych gwarancji. W stopniu dozwolonym przez Prawo, wykluczamy wszelkie gwarancje, pozostawiając jedynie te, które nie mogą być prawnie pominięte względem konsumentów i użytkowników. Przepis ujęty w niniejszym punkcie nie ma wpływu na prawa konsumentów i użytkowników, ani na ich prawo do odstąpienia od Umowy.


III REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej.
2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres w terminie do 7 dni
3. Jeżeli z jakiegoś powodu nie bylibyśmy w stanie wywiązać się z terminowej dostawy, poinformujemy użytkownika o takiej okoliczności oraz o możliwości kontynuowania zamówienia, ustalając nową datę dostawy lub anulowania zamówienia, któremu towarzyszyć będzie całkowity zwrot zapłaconej kwoty. Prosimy mieć na uwadze, że nie realizujemy dostawy w soboty ani w niedziele. Dla potrzeb niniejszych Warunków, uważa się, że „dostawa” ma miejsce lub że zamówienie zostało „doręczone” w chwili podpisania dowodu otrzymania zamówienia pod wcześniej ustalonym adresem.
4. Ryzyko związane z produktami przechodzi na użytkownika w momencie ich dostarczenia. Użytkownik nabywa własność produktów po otrzymaniu przez nas całkowitej zapłaty wszystkich należnych za produkty kwot, w tym kosztów przesyłki lub w chwili dostawy zamówienia.
5. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową, raty PayU), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 

 

IV FORMY PŁATNOŚCI

 

Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie), maksymalnie do kwoty 500 złotych.

b) dokonując przedpłaty (płatność przelewem):

za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl lub systemu PayPal.

c) płatność kartą kredytową

za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl lub systemu PayPal.


 

Zapisz się do newslettera

Kategorie